DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Anunţ de atribuire contract de furnizare sistem depozitare prelucrare cereale

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Ca urmare a derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare – sistem depozitare prelucrare cereale - 1 buc, aferente proiectului de finanţare „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE LA FERMA PISCICOLĂ DUMBRĂVIŢA-SATU NOU” în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, Măsura 2.1. Investiţii productive din acvacultură, S.C. DORIPESCO S.A. cu sediul in Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, CIF RO 4728717, Nr.inreg.Reg.Com. : J08/1352/1998, anunta atribuirea contractului in favoarea ofertantului castigator, S.C. AVI SUINTEH S.R.L.
Procedura selectata a fost «Selectie/Cerere de oferte», conform Contractului de finantare nr. 09/13.07.2010, incheiat intre S.C. DORIPESCO S.A.. si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP si a Normelor interne de achizitii, Anexa VIII “Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante, in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit. c1 din aceeasi ordonanta”.
Valoarea estimata a fost de 412.800,00 lei.
Tipul si obiectul contractului: Contract de furnizare sistem depozitare prelucrare cereale - 1 buc
Criterii de calificare: conform Documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.
Criteriul de atribuire: «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic», conform algoritmului stabilit prin Documentatia de atribuire.
S-au primit oferte de la urmatorii agenti economici :
1.S.C. AVI SUINTEH S.R.L., cu sediul in Carei, str. Şoimului, nr. 1, jud. Satu Mare, CIF RO 5673962, J30/745/1994, oferta inregistrata sub nr. 859/24.05.2012, in valoare de 412.769,00 lei (fara TVA);
In urma aplicarii criteriilor de atribuire, punctajul obtinut de ofertanti, conform criteriului de atribuire «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic» a fost:
Nr. crt.    Denumire oferta                   Ierarhie
1    S.C. AVI SUINTEH S.R.L.                 1

In urma derularii procedurii, s-a hotarat atribuirea contractului ofertantului castigator S.C. AVI SUINTEH.S.R.L., cu oferta de 412.769,00 lei fara TVA si cu o durata de valabilitate a ofertei de 60 de zile calendaristice, incheindu-se Contractul de furnizare nr. 963 din data 06.06.2012.
Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.doripesco.ro şi în ziarul Azi nr. 5657 seria 4 din data 10.05.2012, fiind transmise si Invitatii de participare catre urmatorii operatori economici:
1. Invitatie de participare catre S.C. PRUM CASA S.R.L. cu nr. de iesire 756/10.05.2012
2. Invitatie de participare catre S.C. AN FEED S.R.L. cu nr. de iesire 757/10.05.2012
3. Invitatie de participare catre S.C. AVI SUINTEH S.R.L. cu nr. de iesire 758/10.05.2012   

MANAGER DE PROIECT
Crizbăşan Emanoil Dorin

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online