DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Atribuirea contractului de furnizare autoutilitară pentru transportat peşte viu

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Ca urmare a derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare autoutilitară pentru transportat peşte viu - 2 buc, aferente proiectului de finanţare „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE LA FERMA PISCICOLĂ DUMBRĂVIŢA-SATU NOU” în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, Măsura 2.1. Investiţii productive din acvacultură, S.C. DORIPESCO S.A. cu sediul in Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, CIF RO 4728717, Nr.inreg.Reg.Com. : J08/1352/1998, anunta atribuirea contractului in favoarea ofertantului castigator, S.C. ŢIRIAC AUTO S.R.L.
Procedura selectata a fost «Selectie/Cerere de oferte», conform Contractului de finantare nr. 09/13.07.2010, incheiat intre S.C. DORIPESCO S.A.. si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP si a Normelor interne de achizitii, Anexa VIII “Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante, in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit. c1 din aceeasi ordonanta”.
Valoarea estimata a fost de 243.300,00 lei.
Tipul si obiectul contractului: Contract de furnizare autoutilitară pentru transportat peşte viu - 2 buc
Criterii de calificare: conform Documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.
Criteriul de atribuire: «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic», conform algoritmului stabilit prin Documentatia de atribuire.
S-au primit oferte de la urmatorii agenti economici :
1.S.C. ŢIRIAC AUTO S.R.L., cu sediul in Bucureşti, B-dul Expoziţiei, nr. 2, clădirea C9, Sector1; Punct de lucru Braşov, Calea Bucureşti, nr. 244, jud. Braşov, telefon: 0268-308020; fax: 0268-308019, numar de inmatriculare  J40/745/2012,  cod fiscal  RO 11331727, oferta inregistrata sub nr. 1818/24.10.2012, in valoare de 237.058,37 lei (fara TVA);
In urma aplicarii criteriilor de atribuire, punctajul obtinut de ofertanti, conform criteriului de atribuire «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic» a fost:
Nr. crt.    Denumire oferta                    Ierarhie
1             S.C. ŢIRIAC AUTO S.R.L.      1


In urma derularii procedurii, s-a hotarat atribuirea contractului ofertantului castigator S.C. ŢIRIAC AUTO S.R.L., cu oferta de 237.058,37 lei fara TVA si cu o durata de valabilitate a ofertei de 60 de zile calendaristice, incheindu-se Contractul de furnizare nr. 1900 din data 05.11.2012.
Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.doripesco.ro şi în ziarul Azi nr. 5763 seria 4 din data 11.10.2012, fiind transmise si Invitatii de participare catre urmatorii operatori economici:
1. Invitatie de participare catre S.C. TESS S.R.L. cu nr. de iesire 1698/11.10.2012
2. Invitatie de participare catre S.C. AUTO NOVEX S.R.L. cu nr. de iesire 1699/11.10.2012
3. Invitatie de participare catre S.C. TIRIAC AUTO S.R.L. cu nr. de iesire 1700/11.10.2012   

MANAGER DE PROIECT
Crizbăşan Emanoil Dorin

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online