DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Anunţ de atribuire contract de furnizare sistem de monitorizare video - 1 buc

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Ca urmare a derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare sistem de monitorizare video - 1 buc, aferente proiectului de finanţare „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE LA FERMA PISCICOLĂ DUMBRĂVIŢA-SATU NOU” în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, Măsura 2.1. Investiţii productive din acvacultură, S.C. DORIPESCO S.A. cu sediul in Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, CIF RO 4728717, Nr.inreg.Reg.Com. : J08/1352/1998, anunta atribuirea contractului in favoarea ofertantului castigator S.C. ELECTRIC AVENUE S.R.L.
Procedura selectată a fost «Selecţie/Cerere de oferte», conform Contractului de finanţare nr. 09/13.07.2010, încheiat intre S.C. DORIPESCO S.A.. si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP si a Normelor interne de achizitii, Anexa VIII “Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante, in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit. c1 din aceeasi ordonanta”.
Valoarea estimata a fost de 226.500,00 lei.
Tipul si obiectul contractului: Contract de furnizare sistem de monitorizare video - 1 buc
Criterii de calificare: conform Documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.
Criteriul de atribuire: «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic», conform algoritmului stabilit prin Documentatia de atribuire.
S-au primit oferte de la următorii agenti economici :
1.    S.C. ELECTRO PLUS COMPANY S.R.L., cu sediul social în Sâmpetru, str. Meschendorfer, nr. 304, jud. Braşov, punct de lucru Braşov, str. Ziziunului, nr. 109Bis, jud. Braşov, număr de înmatriculare  J08/1834/1993,  cod fiscal  RO 4193907, oferta înregistrată sub nr. 1844/26.10.2012, in valoare de 226.300,00 lei (fara TVA);
2.    S.C. ELECTRIC AVENUE  S.R.L. cu sediul în Braşov, str. Sitei, nr. 55, jud. 55, număr de înmatriculare  J08/804/2001,  cod fiscal  RO 14029864, oferta înregistrată sub nr. 1845/26.10.2012, în valoare de 219.180,00 lei (fara TVA).
In urma aplicarii criteriilor de atribuire, punctajul obtinut de ofertanti, conform criteriului de atribuire «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic» a fost:
Nr. crt.    Denumire oferta                                            Ierarhie
1             S.C. ELECTRIC AVENUE S.R.L.                     LOCUL 1       (100 de puncte)
2             S.C. ELECTRO PLUS COMPANY S.R.L.        LOCUL 2       (85,75 de puncte )
În urma derulării procedurii, s-a hotărât atribuirea contractului ofertantului caştigator S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L., cu oferta de 219.180,00 lei fara TVA şi cu o durată de valabilitate a ofertei de 60 de zile calendaristice, încheindu-se Contractul de furnizare nr. 1901 din data 05.11.2012.
Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.doripesco.ro şi în ziarul Azi nr. 5763 seria 4 din data 11.10.2012, fiind transmise si Invitatii de participare catre urmatorii operatori economici:
1. Invitatie de participare catre S.C. ELECTRO PLUS COMPANY S.R.L. cu nr. de iesire 1701/11.10.2012
2. Invitatie de participare catre S.C. ELECTRIC AVENUE S.R.L. cu nr. de iesire 1702/11.10.2012
3. Invitatie de participare catre S.C. ZEN CONSTRUCT S.R.L. cu nr. de iesire 1703/11.10.2012
Ulterior, s-a solicitat pe mailul societăţii din partea S.C. ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L. documentaţia de atribuire si s-a trimis:
1. Invitatie de participare catre S.C. ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L. cu nr. de iesire 1722/11.10.2012

MANAGER DE PROIECT
Crizbăşan Emanoil Dorin

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online